Kết quả hoạt động kinh doanh

  • Năm 2010: 47.363 tỷ đồng
  • Năm 2011: 85.52 tỷ đồng
  • Năm 2012: 302.051 tỷ đồng
  • Năm 2013: 199.531 tỷ đồng
  • Dự kiến Năm 2014: 450 tỷ đồng
Print Friendly